Đóng thùng gỗ hàng hoá máy móc tại Công Ty Cơ Khí Toàn Mãn – HCM