Đóng kiện gỗ hàng hoá máy móc tại Long Biên – Hà Nội